Ortayer.com - Alışverişin Tam Ortası ::Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

MADDE 1- İş bu Kullanıcı Sözleşmesi, Ihlamurkuyu Mah. Petrol Yolu Cad. 36/3 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Hayalistan İletişim Hizmetleri San ve Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca “SATICI” olarak anılacaktır) ile SATICI'e ait olan “www.ortayer.com” sitesi de (bundan sonra SİTE olarak anılacaktır) iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında, MÜŞTERİ’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 2- Sözleşmenin konusu, SİTE'de ödeme yaparak ürün satın almak ve SİTE'nin kullanım şartları, SATICI'nin SİTE üzerinden sunduğu veya sunacağı ürünlerden MÜŞTERİ tarafından yararlanma esasları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

MADDE 3- MÜŞTERİ, sözleşme tarafı gerçek kişinin SİTE üzerinde yer alan ödeme formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurup iş bu kullanıcı sözleşmesini onayladığını beyan etmesi ve ödeme işleminin SATICI tarafından onaylanması ile başlar ve MÜŞTERİ ancak bu andan sonra iş bu kullanıcı sözleşmesindeki haklardan yararlanmaya başlar.

MADDE 4- MÜŞTERİ, SİTE'yi ve SATICI'nın SİTE üzerinden sunduğu ürünleri, iş bu kullanıcı sözleşmesinde ve iş bu kullanıcı sözleşmesinin eki niteliğinde SİTE'de ayrıca belirtilen müşteri olmanın ve kullanıma ilişkin hükümler ile SATICI tarafından SİTE üzerinden veya başta elektronik iletişim araçları olmak üzere her türlü iletişim yöntemleri kullanılarak, kendisine bildirilen kullanım şartlarına uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, iş bu kullanıcı sözleşmesi ve MÜŞTERİ'ye bildirilen diğer kullanım şartlarına uymadığının SATICI tarafından tespit edilmesi halinde başkaca herhangi bir ihtar veya bildirimde bulunmaksızın müşteri durumunun sonlandırılacağını kabul eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 5- SATICI tarafından iş bu kullanıcı sözleşmesi ve eki niteliğindeki diğer hükümlerde yapılacak değişiklikler, MÜŞTERİ değişiklikten sonra ilk kez SİTE'ye girerek SATICI'nın satışa sunduğu ürünlere ilişkin yapacağı işlemlerden önce onaylanmak üzere MÜŞTERİ'ye bildirilir. MÜŞTERİ, onaylama işlemi ile onaylama anından itibaren geçerli olmak üzere değişiklikleri kabul edebileceği gibi bu değişiklikleri kabul etmeyerek iş bu kullanıcı sözleşmesini ve müşteri durumunu sonlandırabilir.

SİTE ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULACAK ÜRÜNLERE İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 6- SATICI, MÜŞTERİ tarafından yapılan ödeme sonrası MÜŞTERİ’nin bildirdiği adrese doğrudan kargo marifetiyle ürünü gönderecektir. SATICI tarafından sehven stok durumu yanlış beyan edilmiş ve elinde bulunmayan ürünleri 24 saat içinde elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük MÜŞTERİ'nin teknik hatalardan dolayı iletiyi alamaması durumunda SATICI gönderdiğini beyan ettiği sürece MÜŞTERİ SATCI'nın bu yükümlülüğü yerine getirildiğini kabul eder.

MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 7- MÜŞTERİ, sunulan hizmeti, SATICI tarafından tarif edilen veya kendisinin ürün detaylarında belirtiği şekilde hizmeti teslim alır. SATICI 3. Taraf ürün sağlayıcılarıyla da çalışabilir. Bu çalışma esasına göre ürün detaylarında açıkça belirtilmeyen siparişlerin satış sonrası sorumluluğu 3. satıcı ürün sağlayıcısının aittir. Bu durumda MÜŞTERİ, SATICI’den satış sonrası destek veya geri ödeme talebinde bulunamaz. Bu durumda SATICI, MÜŞTERİ'ye satış öncesi bilgilendirmesini açıkça belirtmeyi taahhüt eder.

MADDE 8- MÜŞTERİ, iş bu kullanıcı sözleşmesinin bir örneğini kopyalayabilir ya da çoğaltabilir. MÜŞTERİ, iş bu kullanıcı sözleşmesine ve değiştirilmiş hallerine sürekli olarak SİTE üzerinden erişebilir.

MADDE 9- MÜŞTERİ, SATICI ve SİTE tarafından her türlü elektronik iletişim araçlarıyla (SMS, e-mail, faks, sunucu) kendisine gönderilecek bilgilendirme, reklam veya başkaca amaçlı iletiyi almayı kabul eder. MÜŞTERİ, SATICI’e elektronik ortamda yazılı bildirimde bulunmak suretiyle kendisine gönderilen iletilerin gönderilmesini reddedebilir. Ancak bu halde, iş bu kullanıcı sözleşmesi, bu sözleşmenin eki niteliğindeki MÜŞTERİ, kullanıma ilişkin hükümler ve bunlardaki değişiklikler ile hizmet teyidi için gönderilmesi gereken iletilerin kendisine ulaşmamasından ve bu nedenle doğacak zararlardan dolayı SATICI'i sorumlu tutmayacağını ve bu hususların takibini SİTE üzerinden yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERİ, gönderilen iletilerde kendisine sunulan ileti listesinden çıkarılma yöntemine uygun olarak beyanda bulunarak söz konusu iletilerin kendisine gönderilmesini kabul etmediğini SATICI’e bildirmedikçe SATICI’nin kendisine gönderdiği iletilerin elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında alıcı tarafından gönderilmesi kabul edilmiş ticari elektronik iletilerden sayılacağını ve SATICI’nin bu iletiler bakımından herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk taşımayacağını kabul eder.

MADDE 10- MÜŞTERİ, müşteri olma kapsamında ürün alımını başlatırken, SİTE’den satışa sunulan ürünlerden yararlanırken, SİTE’de başkaca her türlü işlemi yaparken, iş bu kullanıcı sözleşmesi içerisinde ve eki niteliğinde SİTE'de ayrıca belirtilen müşteri olma ve kullanıma ilişkin hükümlerde yer alan tüm şartlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini ve belirtilen tüm şart ve hükümleri anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11- MÜŞTERİ, SATICI'nın sunduğu ürünler ile ilgili olarak SİTE'de yer alan teknik detay bilgilerin doğruluğunu SATICI kabul eder. SİTE'de görsel olarak her işin özgün işler olduğundan resimler temsilidir ve ürün detayları ve onaylanan veya gönderilen görünümler esas alınır.

MADDE 12- MÜŞTERİ, kullanıcı ismi, şifre, kredi kartı bilgileri gibi her türlü kişisel verilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin erişiminden ve bilgisinden uzak tutulması, kullanılması ve benzeri durumlardan kişisel olarak sorumludur. MÜŞTERİ, kendisine ait her türlü kişisel verilerin kötü niyetli olarak kullanılabileceğine ilişkin şüphe duyduğu durumları derhal SATICI'e bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde, SATICI'i sorumlu tutmayacağını ve SATICI'nin uğradığı her türlü zararı tazmin etmeyi geri dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13- MÜŞTERİ, itiraz hakkını iş bu sözleşmede belirtilen esaslar başta olmak üzere, SİTE’de belirtilen detaylara sadık kalınmadığı hususlarında kullanabilir. MÜŞTERİ, itiraz hakkını kullanma talebi ile birlikte söz konusu hizmete ilişkin fatura aslını da SATICI’e iade etmekle yükümlüdür. Fatura aslının gönderilmediği durumda KDV ve sair yasal yükümlülükler iade edilemez. MÜŞTERİ tarafından usulüne uygun biçimde itiraz beyanında bulunulması ve fatura aslının SATICI’ya gönderilmesini sonrası azami 10 (on) gün içerisinde söz konusu ürün bedelini MÜŞTERİ’ye iadesi SATICI tarafından gerçekleştirilecektir.

MADDE 14- MÜŞTERİ, SATICI'nın sunduğu ürünleri talep etmesi ve ürünü kullanması durumunda, tüketici yasasında belirtilen hususlar dışında iadesi mümkün olmaz. MÜŞTERİ, bu türden durumlarda SATICI'yı hiçbir biçimde sorumlu tutmayacağını geri dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 15- MÜŞTERİ, ürün bedellerinin ödenmesinde kredi kartı kullanılması durumunda yapılan harcamaya bankalar aracılığıyla itiraz etme hakkını MÜŞTERİ'nin kötüye kullanmayacağını ve hizmete ilişkin bedelin ödenmemesinden dolayı SATICI'nin uğrayacağı zararları tazmin etmeyi geri dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 16- MÜŞTERİ, SİTE'yi yürürlükteki mevzuata uygun olarak kullanacağını, diğer müşterilerin ve 3. taraf işyerlerinin her türlü kişisel, ticari, fikri, ayni ve diğer haklarını ihlal veya bunlara tecavüz edecek biçimde kullanmayacağını, doğrudan kendisi ile ilgili olmadıkça SİTE üzerinde bulunan hiçbir yazılı, görsel veya işitsel veriyi SİTE’nin özgün tasarım ve işleyişini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, hiçbir biçimde işlemeyeceğini, SATICI ile dolaylı veya doğrudan rekabete girmeyeceğini, bu hükümlere aykırı davranışı halinde kendine ayrıca bir bildirim yapılmaksızın bu hükümlere aykırı davranışı nedeniyle ortaya çıkan her türlü zararı tazmin edeceğini ve bu nedenle SATICI'nin sorumlu tutulmayacağını geri dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 17- MÜŞTERİ, SİTE'yi iş bu kullanıcı sözleşmesi kapsamında kullanırken kendisi tarafından veri girilmesi sırasında hata yapması veya bu verilerde değişiklik olması durumunda bu hataları SİTE'de bulunan kendisine ait formlar üzerinden düzeltebilir. Ancak SATICI'nin sunduğu hizmetin onay işleminden sonra yapılan satın almaya ilişkin veri hataları ancak işlem yapıldıktan sonra bir (1) saat içerisinde düzeltilebilir veya geri dönülmez bir durum söz konusu değilse SATICI’ya yazılı olarak müracaat ederek düzeltme isteyebilir. Bu durum SATICI’nın onayıyla olabilir.

SATICI VE SİTENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 18- SATICI, SİTE üzerinden verilen siparişleri onaylanmadan ödenecek toplam bedel de dahil olmak üzere, sözleşme şartlarının MÜŞTERİ tarafından görülmesini ve sipariş ödeme bilgileri de girilmek suretiyle onaylandıktan sonra elektronik iletişim araçlarıyla bir teyit iletisini MÜŞTERİ'ye iletir.

MADDE 19- SATICI, SİTE'de ürün içeriklerini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. SATICI, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve haber vermeden kullanabilir. Bu değişiklik MÜŞTERİ'nin alım zamanına göre değerlendirilir.

MADDE 20- SATICI, SİTE üzerinde reklam, bilgilendirme veya başkaca amaçlarla diğer sitelere verilen bağlantıların güvenlik ve içeriklerine dair herhangi bir taahhütte bulunmaz. MÜŞTERİ, bu bağlantılara erişimi tamamen kendi sorumluluğundadır ve SATICI'yı herhangi bir biçimde sorumlu tutamaz.

MADDE 21- SATICI, teknik sorunlar ve diğer kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle SİTE'ye erişimde yaşanan sorun ve kesintiler ile bu nedenlerle oluşan zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

GİZLİLİK ŞARTI

MADDE 22- SATICI ve MÜŞTERİ, aralarında mutabık oldukları iş bu kullanıcı sözleşmesi gereği öğrendikleri veya kendilerine bildirilen her türlü ticari sır ve benzeri haksız rekabete neden olabilecek nitelikteki bilgi ve belgeyi gizli tutmak ve yasal yükümlülükler gereği haller istisna olmak üzere hiçbir kişi veya kuruma açıklamamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde de devam eder.

DELİL HÜKÜMLERİ

MADDE 23- MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıklarda, SATICI tarafından tutulan basılı, elektronik veya başkaca herhangi bir ortamda tutulan veri tabanlarının, sistem kayıtlarının, ticari defter kayıtlarının ve diğer her türlü kayıtların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil niteliğinde olduğunu ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

MADDE 24- MÜŞTERİ, teslim aldığı ürünün hiçbir üretim detayını 3. şahıslara ticari olarak paylaşamaz, güvenlik ve şifre bilgilerini paylaşamaz. 

SÖZLEŞMENİN FESHİ

MADDE 25- SATICI, iş bu sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak feshedebilir. Taraflardan herhangi birinin yükümlülüklerine uymaması halinde diğer tarafın sözleşmeye aykırılığın giderilmesi için yazılı olarak veya herhangi bir elektronik iletişim aracıyla göndereceği bir ihtarname ile tanıyacağı en az üç (3) iş günü sürenin sonunda sözleşmeye aykırılığın giderilmesi için gerekli işlem ve eylemlerin yapılmaması halinde ihtarda bulunan taraf sözleşmeyi derhal feshedebilir.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 26- İşbu sözleşmede elektronik iletişim araçlarıyla yapılabileceği hüküm altına alınmış bildirimlerin bu yollarla yapılması geçerli kabul edilecektir.

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 27- Taraflar, iş bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.